ДОГОВІР НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ПОСЛУГ

НА ПРОДАЖ ПОСЛУГ С КОМПЮТЕРНОГО ОБСУГОВУВАННЯ , ТА (АБО) НАДАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ПОСЛУГ ХОСТИНГУ


ФОП КОСТРИЦЯ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА, іменований надалі «Виконавець», укладає цей Договір з будь-якою фізичною особою, яка іменується надалі «Замовником».

Цей Договір є договором приєднання та регламентує правовідносини Сторін відповідно до ст. 634 та п.2 ст. 641 Цивільного Кодексу України.


1. ТЕРМІНИ

Сторони використовують зазначені терміни у такому значенні:

1.1. Замовник - фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без винятків умови оферти (що здійснила акцепт оферти).

1.2. Виконавець– ФОП КОСТРИЦЯ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

Свідоцтво: 2 224 000 0000 121825 от 18.01.2018

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок 25, квартира 73


1.3. Інтернет-магазин - інтернет-сайт, що має адресу в мережі інтернет https://__________________________- (Сайт), що належить Виконавцю.

1.4. Замовлення - рішення Замовника придбати пакет ПОСЛУГ

1.5. Під обслуговуванням комп’ютерної техніки в цьому договорі розуміється: виконання робіт по інсталяції та налагодженню програмного забезпечення, наданого Замовником; підтримка роботи локальних мереж; антивірусних заходів на персональному комп’ютері (далі «ПК»); надання консультаційної допомоги по роботі з програмним забезпеченням, що встановлено на ПК; роботі в локальній та глобальній (Інтернет) комп’ютерних мережах; виконання робіт по підключенню периферійних пристроїв до ПК, сумісних з апаратним та програмним забезпеченням даного ПК; підключення ПК до локальної комп’ютерної мережі; усунення дрібних технічних проблем які виникли при роботі з ПК чи периферією (за винятком ремонту).

1.6. Віртуальний сервер (віртуальний хостинг) – програмне забезпечення, встановлене на обладнанні Виконавця, що забезпечує користувачам Інтернету доступ до інформації Замовника та гарантує Замовнику обчислювальну потужність в рамках цього договору.

IP-Адреса – унікальний технічний код, що забезпечує ідентифікацію кожної складової мережі Інтернет.

Мережа Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, що логічно пов'язанаглобальним адресним простором і базується на Інтернет-Протоколі, визначеному міжнародними  стандартами.

Обладнання – сервер, комп'ютерна система, з'єднання з якою забезпечується через віддалений доступ з метою обміну або одержання інформації.

Протокол – формат опису повідомлень, що передаються, і правила, за якими відбувається обмін інформацією між двома або декількома системами.

Спам – це незамовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які є або масовими, або в яких не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову адресу чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може припинити шляхом інформування про це Замовника чи відправника.

Несанкціонований доступ – дії Користувача Глобальної мережі Інтернет, спрямовані на одержання несанкціонованого доступу до ресурсу, знищення або модифікацію програмного забезпечення або даних, які не належать користувачу, без узгодження з адміністратором даного ресурсу. 

Кібер-хуліганство — дії третіх осіб спрямовані на умисне порушення роботи обладнання чи мереж звязку Виконавця.

Технічний майданчик Виконавця – спеціально обладнане приміщення, що знаходиться у користуванні Виконавця на підставі окремих договорів, в якому забезпечено безперебійне електроживлення, підключенням до мережі Інтернет та в якому розміщується обладнання за цим Договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


2.1. Предметом цієї оферти є продаж ОБРАНОГО ПАКЕТА ПОСЛУГ згідно з бажанням Замовника.

2.2. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги,  а Замовник зобов’язується приймати та своєчасно оплачувати надані Виконавцем Послуги.

2.3. Акцепт Замовника є безумовним прийняттям Замовником умов цього договору.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. На своєчасне та якісне отримання Послуг відповідно до умов цієї оферти.

3.1.2. Безкоштовно одержувати від Виконавця інформацію в обсязі, необхідному для користування Послугами.

3.1.3. У разі неякісного надання Послуг Виконавцем вимагати зменшення їх вартості. Під неякісним наданням послуг розуміється неналежне надання послуг, безпідставне призупинення їх надання, що сталися з вини Виконавця.

3.2. ЗАМОВНИК зобов’язується:

3.2.1. Cвоєчасно інформувати Виконавця про зміни своїх реквізитів.

3.2.2. Приймати Послуги Виконавця і своєчасно їх оплачувати.

3.2.3. Дотримуватись законодавства України і норм міжнародного права, що стосуються інформації, її передачі та захисту, неприпустимості використання Послуг для розповсюдження забороненої інформації.

3.2.4. Виконувати вказівки спеціалістів Виконавця для коректного використання Послуг та глобальної мережі Інтернет.

3.2.5. Самостійно вживати всі необхідні заходи для забезпечення безпеки інформації, яка передається через мережу Інтернет та яка розміщена на сервері Замовника.

3.2.6. Дотримуватися Правил отримання Послуг, а саме:

• - не проводити дій, направлених на обмеження або перешкоду в доступі іншим користувачам до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, які доступні через мережу Інтернет;

• - не розсилати через мережу Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить вимогам чинного законодавства України або нормам міжнародного права;

• - не публікувати та не передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, які містять в собі комп’ютерні віруси;

• - не здійснювати дій, направлених на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або у будь-якому вигляді використовувати інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою Послуг (якщо це не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції), за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;

• - не публікувати та не передавати через мережу Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить чинному українському законодавству або міжнародним нормам. Зокрема це відноситься до інформації, яка закликає до повалення конституційного ладу; порушення територіальної цілісності України;

• пропаганди війни; розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі; вчинення терористичних актів;

• інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності;

• - не розміщувати або не запускати PROXY, VPN або тунелі;

• - не замовляти та не пропонувати розсилання, не розсилати спам, у тому числі з метою реклами;

• - не замовляти та не сприяти вчиненню будь-яких дій, які перешкоджають роботі інших користувачів послуг або нормальному функціонуванню обладнання Виконавця.

3.3 ВИКОНАВЕЦЬ має право:

3.3.1. Вимагати своєчасної сплати наданих Послуг.

3.3.2. Тимчасово призупинити надання послуг у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на технічній площадці Виконавця. При цьому Виконавець попереджає Замовника про таке призупинення не пізніше ніж за 12 годин шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Замовника.

3.3.3. Призупинити надання послуг в разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за договором до моменту усунення порушення.

3.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

3.4.1. Надавати Замовнику Послуги протягом усього періоду дії даного Договору за умови виконання Замовником своїх зобов'язань.

3.4.2. Провести установку та настройку віртуального серверу і забезпечити Замовника необхідною інформацією для адміністрування віртуального серверу протягом двох днів після оплати послуги Замовником.

3.4.3. Забезпечити цілодобову роботу обладнання, на якому розташований віртуальний сервер Замовника.

4. ПОВЕРНЕННЯ ПОСЛУГ

4.1. Замовник може анулювати пакет ПОСЛУГ не пізніше 10 діб до початку їх надання. У разі анулювання Пакету ПОСЛУГ, Виконавець повертає Замовнику отриману від останнього суму оплати за Замовлення тим самим засобом електронного платежу, яким було отримано платіж та на ті ж реквізити рахунку (електронного гаманця), з якого робилася оплата Замовником.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виник через недостовірність, недостатність або несвоєчасність підтверджуючих відомостей, наданих Замовником, а також, що виникли внаслідок інших порушень умов цієї Оферти з боку Замовника.

5.2. Сторони докладатимуть усіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди на переговорах, суперечки підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.

5.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

6. ОБСТАВИНИ НЕЗДОЛАННОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за цих умов обставин.


6.2. До обставин непереборної сили, зокрема, належать: стихійні лиха, воєнні дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі чи регіоні, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, які виражаються у діях, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу кожної із Сторін.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

7.1. Сторони зобов'язуються забезпечувати дотримання умов захисту отриманої від іншої сторони інформації, що становить комерційну таємницю, і іншої конфіденційної інформації, не допускати її розголошення третім особам і не використовувати на шкоду один одному.

Під інформацією, що складає комерційну таємницю в цьому договорі розуміється: науково-технічна, технологічна, виробнича, фінансово-економічна й інша інформація (у тому числі, що містить секрети виробництва та має дійсну або потенційну комерційну цінність у силу невідомості її третім особам, до якої немає вільного доступу на законній підставі.

Під конфіденційною інформацією в цьому договорі розуміється:  документована інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства України.


8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ФОП КОСТРИЦЯ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

Свідоцтво:  2 224 000 0000 121825 от 18.01.2018

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок 25, квартира 73

E-mail: kostrica-natalja@rambler.ua

Text here....